January 26, 2017

L’Experiment

Per detectar el flux de muons construirem una cambra de boira. Una cambra de boira és una “caixa” amb un ambient sobresaturat d’alcohol isopropílic. Quan les partícules carregades l’atravessen, deixen un rastre de color blanc que es manté durant un petit instant de temps. L’objectiu és col·locar-la dintre una”gòndola” que es llençarà amb un Globus estratosfèric, en el qual tots els xperiments del BEXUS 24 es duran a terme.

El nostre experiment consistirà de la cambra i el seu sistema per controlar-ne el correcte funcionament, dues càmeres fotogràfiques i el disseny i els components elèctrics apropiats. Farem fotografies de la cambra a gran velocitat durant la fase d’acsensió del vol. Amb aquestes imatges poderm comptar el nombre de muons per segon que han atravessat el detector. Amb tal objectiu, dissenyarem un software de post-processament de les imatges que ens calcularà el nombre de traces per cada imatge. Això serà possible gràcies al fet que els muons deixen traces rectes i gruixudes, mentre que altres partícules (per exemple, els electrons) o bé tenen traces corbes, o bé són parades pels materials de l’estructura del mòdul de l’experiment.

Una cop obtingut el flux de muons, intentarem obtenir una corba exponencial amb el nombre de muons en funció del temps. Això és possible pel fet que, a priori, ja sabem la velocitat dels muons. Així, serem capaços de comparar el valor experimental de la semivida del muó amb els valors predits per ambdues teories: la clàssica i la teoria de la relativitat especial.